مناقصات و مزایدات

 

فایل PDF

عنوان مناقصه یا مزایده

توضیحات

تاریخ اتمام

 آگهی مزایده

مزایده فروش ساختمان تجاري اداري پيام

1397/07/26

 آگهی مزایده 

  فروش قطعه زمين

 1397/07/29

آگهی مناقصه 

 خدمات شهري و رفت و روب

 1397/08/05