مناقصات و مزایدات

 

فایل PDF

عنوان مناقصه یا مزایده

توضیحات

تاریخ اتمام

 آگهی مزایده

  فروش تجاري محله مفتح و چمران و حوزه ١و ٦

1397/09/18

 آگهی مزایده

 اجاره بها 6 مورد

 1397/09/10