نام شرکت
آدرس
تلفن
تعاونی یک
ترمینال ورودی
0334-2622155
تعاونی چهار
ترمینال ورودی
0334-2623010
تعاونی پانزده
ترمینال ورودی
0334-2623630
شرکت مسافربری اروند پیما
ترمینال ورودی
0334-2622135
شرکت مسافربری همسفر
ترمینال ورودی
0334-2622368