نام
آدرس
تلفن
سینما فرهنگ شهرداری فولادشهر
محله شهید صدر، محله ب1
0334-26299624
سینما شهر بازی
محله آ2 ، خیابان آزادی ، جنب کانال شهر بازی
0334-2628003
آمفی تئاتر روابط عمومی شرکت سهامی ذوب آهن
محله ب 1 ، خیابان جمهوری اسلامی
26260132- 0334-2622017