نام کتابخانه
آدرس
تلفن
شهید توکلی
محله ب 6
 
کتابخانه عمومی شهید مطهری
محله شیخ بهایی، پارک محله شیخ بهایی
0334-2623028