فرم شکایت یا درخواست مردمی

   
         
                    
   
   
   
 
 
 
   
           
     
هموطن گرامی توجه فرمایید:طرح شکایت در مراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگویی در موعد مقرر یاعدم رضایت از پاسخ دریافتی در مراجع پایین تر است.
در صورتی که شکایت یا درخواست ابتدا در مراجع بالاتر مطرح شود،برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد.