نام
آدرس
تلفن
ورزشگاه بزرگ ذوب آهن
خیابان آزادی
0334-2625056
استخر کوثر
شهید زهره ، جنب پارکینگ 6
0334-2623580
باشگاه ورزشی سالار
خیابان آیت ا.. طالقانی ، برزن آ6 ، جنب مدرسه غیر انتفاعی دانش
0334-26291948
سالن ورزشی شهرداری
بلوار آیت ا.. خامنه ای ، جنب دایره موتوری
 
باشگاه ورزشی حجاب
محله قدس ، آ2 ، جنب مدرسه معرفت
0334-2623055
باشگاه ورزشی ایثار
محله قدس ، آ2 ، جنب مدرسه حریت
0334-2626043
ورزشگاه حقیقت زنده رود
محله آ8
 
مجموعه ورزشی الماس
محله آ4